Algemene voorwaarden 

 

Onderstaand vindt u de algemene voorwaarden van Sense. Sense betreft de handelsnaam voor de samenwerking tussen Jelsi Vleminckx met maatschappelijk zetel te 2800 Mechelen, Battelsesteenweg 205/N en ingeschreven in de K.B.O. onder 0795 671 303 en Lynn Deschuymer met maatschappelijke zetel te 2900 SCHOTEN, Laaglandlei 59/4 en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer 0795 672 291. Beide onder de hoedanigheid van een eenmanszaak. 

De partijen, Jelsi Vleminckx en Lynn Deschuymer, hebben zich ertoe verbonden om onder dezelfde handelsnaam; genaamd Sense, te werken. 

 

Artikel 1 Definities 

Dienstverlener:  Jelsi Vleminckx en Lynn Deschuymer, handelend onder de naam Sense.

Klant: De ondernemer of consument die met ons, Sense, een overeenkomst afsluit en akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

Aanbod: Alle producten en diensten aangeboden door Sense.

Overeenkomst: de overeenkomst aangegaan tussen jij als klant en wij (Sense) als dienstverlener .

Website: www.sensecoaching.be

 

Artikel 2 Toepassingsgebied

2.1. In deze algemene voorwaarden beschrijven wij de regels op basis waarvan wij, Sense als dienstverlener, onze producten en diensten aan jou, als klant, zullen leveren. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, aanbiedingen, online en fysieke coaching, online trajecten, workshops, producten en diensten. 

2.2. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene voorwaarden van jou, als klant. Tenzij anders schriftelijk vermeld. 

2.3. De laatste versie van deze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing, zoals vermeld op onze website. 

 

Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst en informatieverstrekking aan de cliënt

3.1. Wij, Sense,  als dienstverlener, voeren de opdracht uit naar best inzicht en vermogen. Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor het niet-bereiken van het resultaat dat jij, als klant, beoogde. Het beoogde resultaat is steeds afhankelijk van jouw inzet als klant. 

3.2. Wij, Sense, als dienstverlener, kunnen ons werk maar naar behoren uitoefenen wanneer jij, als klant, alle gevraagde informatie voor de uitvoering van de opdracht tijdig ter beschikking stelt. Jij, als Klant, staat dan ook in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Deze gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld. 

3.3. Wij, Sense, als dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, te wijten aan verkeerde of onjuiste gegevens die door jou, als klant, zijn verstrekt. 

 

Artikel 4 Prijzen en betaling

4.1. Aanbod particulieren - individuele coaching

4.1. 1. De prijs voor onze diensten is deze zoals vermeld op onze website, uitgedrukt in euro. We hanteren de btw vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen. BTW niet toepasselijk.

4.1.2. Bij aankoop van een coachingpakket vragen wij, Sense, als dienstverlener, een voorafbetaling van het totale bedrag aan jou, als klant. Het bedrag moet overgemaakt zijn voorafgaand aan de start van het coachingtraject. D.w.z. dat het totale bedrag overgemaakt moet zijn voorafgaand aan het intakegesprek. Activiteiten zullen pas aangevat worden na ontvangst van het totale bedrag. Indien het traject voortijdig eindigt, geeft dit geen recht op een (gedeeltelijke) compensatie.

4.1.3. Bij de aankoop van een enkel gesprek, dien je als klant over te gaan tot betaling na afloop van het gesprek, tenzij anders overeengekomen. Achteraf kan er eventueel een factuur worden opgesteld op vraag van jou, de klant. 

4.1.4. Betalingen verlopen per overschrijving zoals op het factuur vermeld staat of  via een erkende vorm van elektronisch betalen. 

4.1.5. Wanneer er extra kosten gemaakt worden op vraag van de klant om een coachingsruimte af te huren, wordt de kost (€/u) doorgefactureerd aan de klant. Dit enkel voor de tijdsduur van de coaching.

 

4.2. Aanbod "Sense for business"

4.2.1. Wij, Sense, als dienstverlener,  zal de gevraagde Diensten uitvoeren tegen de forfaitaire prijs zoals aangegeven in de Offerte of zoals opgenomen in de overeenkomst. Alle vermelde prijzen zijn steeds exclusief reiskosten, verblijfskosten, onkosten ter plaatste, tenzij anders aangegeven. 

4.2.2. Voor ons "Sense for business" aanbod, zal jij , als klant, een factuur ontvangen die binnen de 30 kalenderdagen betaalt dient te worden. 

4.2.3. Indien jij als klant niet akkoord gaat met een factuur, dient U schriftelijk bezwaar aan te tekenen binnen de 8 kalenderdagen te rekenen vanaf ontvangst van de factuur. Indien jij als klant vragen hebt omtrent een onderdeel van de factuur of de factuur betwist, schort dit de betaling van de factuur niet op.

 

Artikel 5 Annulatievoorwaarden

5.1. U hebt als consument wettelijk gezien een herroepingsrecht van 14 dagen voor digitale producten voor de aanvang van een coachingstraject. Wanneer u niet binnen de 14 dagen uw aankoop annuleert, is uw inschrijving definitief. Wanneer coachingstrajecten reeds gestart zijn of u reeds toegang hebt gekregen tot werkmateriaal ziet u af van dit herroepingsrecht.

5.2. Indien jij, de klant,  een afspraak hebt voor een enkel gesprek en je niet kan deelnemen wegens ziekte of ongeval, wordt verwacht dat je dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan de Sensemedewerker waarmee jij een afspraak hebt. Alle afspraken dienen uiterlijk 12 uur van tevoren te worden afgezegd, anders zal hiervoor een vergoeding worden aangerekend gelijk aan 50% van de normale vergoeding. De vergoeding moet betaald worden binnen 5 werkdagen of voor het volgende (online) gesprek.

 

Artikel 6 Intellectuele eigendomsrechten 

6.1. Door acceptatie van deze algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door jou, als klant, dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen, e-mails, downloads, schema’s, modules en/of materialen, en overige inhoud op de website, eigendom zijn van ons (Sense), als Dienstverlener, en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.  

6.2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo de klant bijvoorbeeld onze tekeningen, foto's namen, teksten, logos kleurencombinatie, etc niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

6.3. Partijen kunnen hiervan steeds afwijken door middel van een schriftelijke overeenkomst. 

 

Artikel 7 Privacy 

Sense is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en verwerken deze conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens verwijzen we naar onze Privacy & Cookie Policy.

 

Artikel 8 Algemeen

De dienstverlener is gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van deze overeenkomst hebben verkregen van de andere partij, de klant. 

 

Bij verdere vragen over Sense of deze algemene voorwaarden kan u ons contacteren op coaching-sense@outlook.com